Centrum Prentkunst onderzoekt groeikansen

GITTE BRUGMAN

FOCHTELOO De collectie van Stich­ting Nobilis -Centrum voor Prent­kunst in Fochteloo groeit, en wel zodanig dat het bestuur zich be­raadt op uitbreiding of koerswijzi­ging.

Het Centrum voor Prentkunst in Fochteloo groeit. In naamsbekend­heid (het werkt in 2021 samen met Museum Drachten aan exposities over Sieds Geertsma en met Muse­um Belvédère aan een tentoonstel­ling over Jeanne Bieruma-Oosting in 2022), maar ook in omvang. De col­lectie is het afgelopen jaar uitge­breid met maar liefst vijf "belangrij­ke en grote collecties" en daarop volgt in januari nog het werk van graficus Ap Sok, oprichter van de grafiekafdeling van de Rietveld Aca­demie in Amsterdam.

Het bestuur prijst zich gelukkig dat het sinds juli een deel van het naastgelegen dorpshuis Et Legien kan huren voor de komende drie jaar. Maar het bezint zich op eigen uitbreiding. "We zouden graag op ei­gen terrein een depot bouwen, waar­ in we bijvoorbeeld groot materiaal en wissellijsten kunnen opslaan. De grote blokken en platen waarin kun­stenaars hun prenten hebben ge­gutst, gesneden of gegraveerd zouden ook naar deze opslag kunnen", aldus woordvoerder Pieter Jonker.

 

Siemen Dijkstra - Helnaes - 5 mei 2004 ('s avonds regenachtig maar dan om 20 uur de zon.)

Stichting Nobilis heeft het eerste recht op koop van grond van een buurman. Jonker: "Maar die wil al­leen verkopen als we ook mogen bouwen ." Of dat lukt, hangt af van gemeente Ooststellingwerf en pro­vincie Fryslân. Centrum voor Prent­kunst valt niet binnen de Museum­nota, maar heeft nu een verzoek om vierjarige steun ingediend. In die vier jaar zou de stichting kunnen werken aan een officiële museale status. De provincie onderzoekt die aanvraag.

'Onze collectie is het afgelopen jaar uitgebreid met vijf grote collecties'

Als uitbreiding niet slaagt, dan moet het Centrum voor Prentkunst een collectiebeherende instelling worden, die elders exposities orga­niseert. Jonker: "Dat is vervelend voor de gemeente, en ook de vrijwil­ligers hechten er zeer aan dat we in Fochteloo exposities blijven tonen." Een stap vooruit is nodig, aldus Jonker. Het centrum krijgt steeds meer bijzondere en grote schenkin­gen. Het afgelopen jaar alleen al kwam het complete grafisch oeuvre van Kuno Brinks (1908-1992) bin­nen, schonk Peter Schatborn {voor­malig hoofd van het Rijksprentenka­binet) uit Amsterdam tweehonderd etsen, en kwam het prenten-oeuvre van Theo Elfrink (1923-2014) naar Fochteloo. Eerder schonk de familie al bijna 900 kleine tekeningen van deze kunstenaar. "We mochten in Nijmegen ook een schenking opha­len van het werk van Theo Kurpers­hoek  (1914-1998)."

In 2021 is een grote tentoonstel­ling van Theo Kurpershoek voorzien in Museum De Fundatie. Kurpers­hoek was niet alleen schilder, maar ook graficus, tekenaar en boekver­zorger. "Alle originele houtblokken voor zijn houtgravures zijn nu in Fochteloo, maar ook alle boeken die hij heeft geïllustreerd of waarvoor hij een boek- en stofomslag voor heeft gemaakt. Eerder al kwamen zijn etsen, litho's en houtgravures naar Fochteloo. Er kwam bovendien een grote collectie werk van zijn zoon Manuel Kurpershoek."

Jonker zat ook drie middagen lang met Peter Kooij in Arnhem om met Chr. Paul Damsté diens complete prent-oeuvre uit te zoeken en over te brengen naar Fochteloo. "Dat lijkt overdreven, maar Damsté heeft een heel groot huis en verderop in Arn­hem nog drie ateliers. Het betreft een geweldige collectie zeefdruk­ken, houtsneden en litho's. Er kwa­men ook 55 zeefdrukken van zijn zoon Joris Damsté mee."

Afgelopen  weekeinde  werd  de stichting blij verrast door Siemen Dijkstra uit Dwingeloo. Na zijn suc­cesvolle expositie in Parijs, die Nobi­lis met Fondation Custodia organi­seerde, was het bijbehorende boek snel uitverkocht. Stichting Nobilis heeft  nu  een  nieuw  boek  uitge­bracht, dat op 12 december werd ge­presenteerd.  Dit  Siemen  Dijkstra verzameld vertelt het verhaal over de collectie werken op papier van Dijkstra, die door Joop Nieuwstraten (de vroegere directeur van het RKD - Nederlands instituut voor  kunstge­schiedenis) in een kleine dertig jaar bijeen is gebracht.

Na de dood van Nieuwstraten stel­ de Dijkstra hieruit een kerncollectie van 48 tekeningen en aquarellen sa­men, die hij graag over wilde bren­gen naar een openbare collectie. De Stichting Nobilis kon met hulp van de provincie, de gemeente Ooststel­lingwerf en het Cultuurfonds Wes­terveld deze werken kopen. Dijkstra zegde tijdens de boekpresentatie toe dat hij voor Fochteloo ook zo'n kerncollectie zal samenstellen uit zijn prenten. Het centrum wordt daar­mee - naast Drents Museum, Rijks­ prentenkabinet en Fondation Custo­dia Parijs - de vierde instelling met een goede Dijkstra-collectie. Jonker: "Daarin zitten dan de door hem ge­bruikte technieken en al zijn onder­ werpen, en zij biedt bovendien een mooi chronologisch overzicht! Daar was ik wel even ontroerd van."

 

Leeuwarder Courant - 17-12-2020

Conrad Felixmueller-Trouwkaart Titus en Brigit
Kuno Brinks, Jan Sluijters (1881-1957), kopergravure, 334 x 275 mm